§107 - §108 - §85

Botilbud Solskrænten arbejder under Lov om Social Service.

§ 107

Udviklingen har vist, at der er brug for, at have pladser til midlertidige foranstaltninger efter § 107 jvf. Lov om social Service. Der er oprettet 8 pladser på Botilbud Solskrænten under denne §.

Her er borgerens behov ikke varigt, og der arbejdes ud fra en recoveryorienteret og rehabiliterende tankegang med sigte på, at borgerne kan komme videre med deres liv udenfor botilbuddets rammer.

Der kan ligeledes være tale om udrednings- og afklarings forløb, der enten kan bringe borgerne videre eller være ensbetydende med en visitation til et længerevarende ophold.

Et tilbud efter §107 skal signalere en ny start, der kan blive begyndelsen til et andet liv, hvor der primært arbejdes hen i mod en tilværelse udenfor tilbuddet.

§ 108

Botilbud Solskrænten udbyder i alt 33 pladser til længerevarende ophold § 108 jvf. Lov om social service. Pladserne er fordelt i hele huset, hvor der, primært på hjerneskadeområdet, vil være tale om pladser ifølge denne paragraf.

Når borgeren flytter ind på et længerevarende ophold signaleres det, at der er sikret den enkelte borger god tid til at falde til og komme i gang med en udvikling. Dette således, at der kommer klarhed over, hvilke behov borgeren har, og hvor varige disse behov er, samt hvorledes indsatsen skal tilrettelægges for og med borgeren.                   

Der bliver arbejdet ud fra en recovery- og rehabiliterende tankegang, hvor der også, afhængig af borgerens tilhørs sted i huset, vil blive inddraget i den neuropædagogiske tilgang.                  

Der bliver arbejdet ud fra husets vision, at borgeren skal have magt tilbage, vove livet og kunne leve et liv på egne præmisser.       

§ 85

Værestedet blev etableret i 2011 på Botilbud Solskrænten. Tilbuddet er et §85 jvf. Lov om Social Service til Sindslidende.

Her ydes der støtte og vejledning til borgere i eget hjem, der ligger i umiddelbar nærhed af Botilbud Solskrænten. På Værestedet er der mulighed for aktiv deltagelse i madlavning, samt at få socialt samvær med ligesindede.